EarthVoice Romania

Publicat de Administrator pe

Adresa:

 Str. Schitu Măgureanu 1, Et.4, Sect. 5, Bucharest

 Tel/Fax: 004021 312 52 79

Adresa de corespondenta:

 Splaiul Independenţei 91 – 95, 76201 Bucharest

 Tel/Fax: 004021 318 15 71

 e-mail: earthvoice.romania-at-yahoo.com

EarthVoice – Romania organizaţie neguvernamentală profesională, non-profit, a fost înfiinţată în 1993 şi este memberu al HSUS (The Humane Society of the United States) şi IUCN (The World Conservation Union).

EarthVoice Romania acţionează ca un catalizator pentru operarea, la scară naţională, a unui model de dezvoltare ce are drept scop asigurarea securităţii sociale şi ecologice (dezvoltare socio-economică durabilă).

EarthVoice Romania are următoarele obiective:

▪▪Contribuie la implementarea Convenţiilor CBD, Bonn, Bern, CITES, RAMSAR, a Directivelor UE, a strategiilor naţionale de conservare a biodiversităţii, utilizare durabilă şi distribuire echitabilă a beneficiilor.

▪▪Contribuie la dezvoltarea conceptuală şi operaţională necesară pentru transpunerea  în practică a scopului durabilităţii. În acest sens o atenţie specială este acordată dezvoltării infrastructurii instituţionale pentru managementul adaptativ al ecosistemelor şi relaţiilor dintre structura biofizică a capitalului natural şi cea asociată sistemelor socio-economice la scară de spaţiu şi timp.

▪▪Educaţie, training şi creşterea responsabilităţii publicului faţă de biodiversitate şi sustenabilitate.

▪▪Contribuie la elaborarea şi dezvoltarea planurilor de management pentru ariile protejate la scară naţională în acord cu principiile IUCN.

 EarthVoice România are un profil profesional ridicat având ca membri oameni de ştiinţă, academicieni, profesori, manageri şi studenţi (master şi doctorat) în domeniul Ecologiei Sistemice.

Organizaţia are strânse legături cu Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă al Universităţii din Bucureşti (DESDD-UniBuc), funcţionând ca o structură complementară Departamentului, ambele colaborând foarte strâns. Dacă DESDD-UniBuc este axat asupra cercetării, dezvoltării resurselor umane şi pregătirii continue, EarthVoice România îşi desfăşoară activitatea în domeniul transferării informaţiei ştiinţifice şi a produselor educaţionale asupra sectoarelor economic, educativ şi social.

Bazându-se pe datele şi cunoştinţele asigurate de către DESDD-UniBuc, EarthVoice Romania şi-a dezvoltat expertiza în următoarele domenii:

▪    Conservarea biodiversităţii

▪▪Dezvoltare durabilă

▪   Educaţie ecologică

▪▪Managementul capitalului natural.

Pentru implementarea misunii sale şi pentru realizarea obiectivelor pe care şi le-a propus, EarthVoice Romania are legături de strânsă colaborare cu Societatea Română de Ecologie şi alte ONG-uri, instituţii academice şi diferite instituţii guvernamentale (ex. Inspectoratul Şcolar al Municipuilui  Bucureşti).

 Realizări ale EVR:

Implementarea cu succes a  proiectului LIFE99 /NAT – 006400 în Delta interioară a Dunării (“Plan de Management Integrat pentru Insulele Mici ale Brailei”). Aplicarea planului de management realizat a dus la integrarea acestei zone în reţeaua naţională a siturilor în care s-au aplicat principii ale conservării biodiversităţii şi dezvoltării durabile.  Urmare a acestei realizări, zona a fost inclusă în reţelele RAMSAR şi EMERALD.

Implicarea în programul OECD/DAC „Cooperarea ONG-urilor din Grecia şi ţările riverane Mării Negre în domeniul promovării responsabilităţii publicului faţă de problemele de  mediu”. EarthVoice Romania a contribuit, alături de alte ţări, la evaluarea nivelului de cunoştinţe, conştiinţă şi comportamental al cetăţenilor în legătură cu problemele mediului, la sintetizarea legislaţiei de mediu, relevante, internaţionale, Europene şi naţionale precum şi la crearea unei pagini web a proiectului.

 Ca partener în cadrul  implementării Planului de Management Integrat în unul din satele din zona Parcului Natural al Insulelor Mici ale Brăilei, EarthVoice Romania  a contribuit la funcţionarea Centrului de Educare, Informare şi Vizitare – Stăncuţa prin asigurarea echipamentelor Centrului (computere, telefon, fax, copy-printer, materiale didactice şi informaţionale), organizarea unor activităţi educaţionale şi a unor întâlniri şi dezbateri publice cu stakeholderii, reprezentanţii administraţiei locale şi populaţia din zonă,  având drept scop creşterea responsabilităţii publice referitoare la oportunităţile şi beneficiile conservării biodiversităţii.

EarthVoice Romania desfăşoară multiple activităţi în domeniul educaţiei ecologice în sensul evalăurii limitelor şi oportunităţilor existente în acest domeniu, precum şi pentru a consolida poziţia acestei organizaţii profesioniste ca interfaţa dintre societatea civilă şi instituţiile ce activează în plan decizional şi politic şi în vederea lansării unor noi iniţiative.

În domeniul educaţiei, trainingului şi creşterii responsabilităţii publicului privind conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă au fost derulate diverse programe cum ar fi:

1.       Iniţierea şi implementarea unor noi programe educaţionale

⮚▪▪▪▪▪▪▪Elaborarea şi implementarea programului: “Copilul – agent al schimbării” ce a avut drept scop creşterea responsabilităţii şi participării publicului în domeniul managementului deşeurilor prin stablirea unor partneriate cu autorităţile locale.

2.    ECOGRĂDINIŢA, program pilot iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a avut drept scop implementarea unor activităţi de educaţie ecologică în mod sistematic la nivel preşcolar şi extraşcolar la nivel primar.

3.    Publicarea unui material bilingv (Română şi Engleză) pentru activitatea preşcolarilor şi şcolarilor de vârstă mică: “Jelly Jam”.

4.    Organizarea unor workshopuri, dezbateri, conferinţe cu teme cum ar fi:

⮚▪▪▪▪▪▪3 R: Reciclare, Refolosire, Recondiţionare;

⮚▪▪▪▪▪▪Colectarea hârtiei în vederea reciclării;

⮚▪▪▪▪▪▪Biodiversitatea  Sistemului Dunării Inferioare.

5.    Celebrarea unor evenimente “de mediu” (ex. 22 Aprilie – Ziua Pământului, 22  Mai – Ziua Internaţională a Biodiversităţii, 5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului) prin organizarea unor concursuri sau manifestări artistice (minispectacole de cântece, dansuri şi poezii, expoziţii de lucrări plastice şi chiar parade ale costumelor realizate din materiale refolosibile).

        6. Activităţi educaţionale specifice prin colaborarea cu Inspectoratul Şcolar al   Municipiului Bucureşti (începând din anul 2000 şi până în prezent), în special, dar şi cu Inspectorate Şcolare ale unor judeţe cum ar fi: Brăila, Argeş, Prahova, în cadrul unor proiecte iniţiate de EarthVoice România: “Biodiversitatea şi Modificările Globale”, “Viitorul planetei Pământ”, “Copiii şi mediul”.

Provocări majore pentru EVR:

▪▪▪▪▪▪▪▪Aplicarea conceptului de dezoltare durabilă complexelor socio-ecologice – element este crucial pentru înţelegerea şi implementarea proiectului politic Johannesburg care consfinţeşte necesitatea echilibrului dintre devzoltarea economică şi securitatea socială şi ecologică.

▪▪▪▪Aplicarea analizelor sociale şi evaluării economice a serviciilor furnizate de  ecosisteme în cadrul  proceselor de management al biodiversităţii şi al ecosistemelor.

▪▪▪▪▪▪▪Intensificarea implicării şi eficienţei EarthVoice Romania în procesele de formulare a strategiilor şi politicilor referitoare la conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă.

Persoană de contact: Dr. Nicoleta Adriana GEAMǍNǍ

                                          Coordonator Programe,

                                      E-mail: earthvoice.romania-at-yahoo.com

Mai jos sunt câteva aspecte în imagini ale activităţii în cadrul EVR

Categorii: Proiecte