Membri

Pot fi membri ai societatii:

a) Membri individuali cercetatori, cadre didactice universitare, profesori de liceu in specialitate, specialişti pe probleme ecologice si ziarişti de specialitate din ţară sau străinătate, studenţi şi doctoranzi în ecologie.

b) Membri colectivi – organizatii in ale caror statute sunt prevazute obiective cu caracter stiintific similare cu cele ale Societăţii Române de Ecologie.

c) Membri onorifici – specialisti straini de renume din domeniul ecologiei si romani de renume care au activat in domeniul ecologiei si au adus contributii majore la dezvoltarea bazei teoretice si aplicative a ecologiei, a caror prezenta onoreaza Societatea. Ei nu plătesc taxe de înscriere şi cotizaţii.

            Primirea în Societate se face pe baza unei cereri scrise, însoţite de un curriculum vitae în care solicitantul îsi prezintă activitatea sa în domeniul ecologiei. Cererea se aprobă de către Comitetul de conducere al Societăţii. Membri onorifici sunt propuşi de către Comitetul de Conducere şi se aprobă de către Adunarea Generală a Societăţii.

d) Excluderea oricărui membru se face numai în Adunarea Generală, cu ½ voturi+1, din membrii prezenţi, în prezenţa persoanei în cauză, pentru ca aceasta să-şi poată susţine punctul de vedere, cu excepţia cazului în care, în mod intenţionat, persoana în cauză se eschivează.

 Membrii Societăţii au următoarele drepturi:

a)      să aleagă şi să fie aleşi în organele sale de conducere;

b)      să ia parte activă la Adunările Generale şi la oricare alte manifestări naţionale şi internaţionale organizate de Societatea Română de Ecologie, sau la care aceasta participă;

c)      să publice lucrări ştiinţifice în revista Societăţii;

d)      să colaboreze la realizarea de studii, expertize şi avize ecologice;

e)      să reprezinte Societatea Română de Ecologie în alte societăţi sau organizaţii, însă numai după ce primeşte un mandat în acest scop din partea Comitetului de Conducere al Societăţii.

 Membrii Societăţii au următoarele îndatoriri:

a)      să activeze potrivit prevederilor statutului;

b)      să îndeplinească însărcinările încredinţate de Societate;

c)      să plătească cu regularitate cotizaţia; în caz de neplată pe o durată mai mare de un an, membrul respectiv se autoexclude. Consiliul de Conducere poate aproba rămânerea în Societate a unui membru numai în cazuri bine justificate. O persoană care s-a autoexclus pote reveni membru al Societăţii respectând condiţiile de înscriere ale oricărui solicitant nou.

Calitatea de membru SRE este dovedită cu carnetul de membru, pe care este trecută cotizaţia achitată la zi.