Statutul Societății Române de Ecologie

I.                   Scopul, durata, sediul şi sarcinile Societăţii

Art. 1.  Societatea Română de Ecologie se înfiinţează pe baza hotărârii Adunării Generale a membrilor fondatori din 25 ianuarie 1990, se organizează potrivit Legii din 6 februarie 1924, a Decretului-lege din 31 decembrie 1989. Ea se obligă să respecte legislaţia  în vigoare.

Art. 2. Societatea Română de Ecologie funcţionează potrivit prevederilor prezentului statut, care poate fi modificat în cadrul Adunării Generale a membrilor săi numai cu acordul a ½+1 din participanţi.

Art. 3. Societatea Română de Ecologie este persoană juridică.

Art. 4. Durata Societăţii este nelimitată.

Art. 5. Sediul Societăţii este în Bucureşti, Str. Schitu Măgureanu, nr. 1,  Sector 5.

Art.6. Societatea Română de Ecologie reuneşte specialişti ecologi din toate domeniile ştiinţelor care concură la cercetarea ecologică. Ea are scop strict profesional lucrativ, este apolitică, nonprofit, independentă şi nonguvernamentală.

Art. 7. Scopul Societăţii este:

a)      să promoveze cercetări ecologice complexe de ordin fundamental şi aplicativ;

b)      să militeze pentru iniţierea şi efectuarea unor cercetări destinate cunoaşterii caracteristicilor ecosistemelor naturale şi antropizate din ţara noastră şi a principalelor lor componente vii şi nevii, realizării monitoringului ecologic, evidenţierea instrucţiunilor care condiţionează păstrarea echilibrelor ecologice, să propună măsuri de reconstrucţie ecologică şi de redresare a stabilităţii mediului;

c)      să dezbată pe baze ştiinţifice toate problemele teoretice prezente şi de viitor ale ecologiei, aspectele practice care privesc conservarea biodiversităţii, protecţia calităţii mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale;

d)      să militeze pentru proiectarea şi implementarea unei educaţii ecologice eficiente şi de durată.

Art. 8. Pentru realizarea scopurilor arătate în Art. 7, Societatea Română de Ecologie îşi propune următoarele obiective:

a)      să organizeze Conferinţe, şedinţe de referate, dezbateri pe tematici profesionale, călătorii de studii şi orice fel de acţiuni menite să contribuie la dezvoltarea colaborării ştiinţifice şi la informarea tuturor oamenilor de ştiinţă de specialitate din ţară şi strainătate pe probleme de interes ecologic;

b)      să susţină prin toate mijloacele de mass media (presa, radio, televiziune, prin conferinţe etc.) o asiduuă propagandă pentru formarea conştiinţei ecologice şi a opiniei publice în favoarea unui mediu de trai sănătos;

c)      să organizeze periodic Workshopuri, Conferinţe Naţionale şi Internaţionale de Ecologie;

d)      să se afilieze la Societatea Internaţională de Ecologie şi la altele, societăţi ştiinţifice Internaţionale cu profil apropiat, ale căror obiective concordă cu cele ale Societăţii;

e)      să colaboreze activ cu Academia Română şi cu alte asociaţii ştiinţifice din România, cu instituţiile centrale, institutele de Invăţământ superior, institutele de cercetări ştiinţifice, diverse organizaţii nonguvernamentale, în măsura în care scopurile pe care acestea şi le propun coincide cu alineatele prevăzute în Art. 7 al prezentului statut;

f)        Să participle prin membrii săi  la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale ale căror scopuri corespund cu cele ale societăţii;

g)      În scop stimulativ să acorde unor tineri cercetători din domeniul ecologiei premii, diplome sau să faciliteze acordarea unor burse de studii oferite de instituţii, fundaţii etc.

h)      Să editeze un periodic ştiinţific propriu în scopul difuzării comunicărilor susţinute în cadrul şedinţelor Societăţii şi a altor manifestări organizate de Societate.

II. Membrii Societăţii

Art. 9. Pot fi membri ai societatii:

a) Membri individuali cercetatori, cadre didactice universitare, profesori de liceu in specialitate, specialişti pe probleme ecologice si ziarişti de specialitate din ţară sau străinătate, studenţi şi doctoranzi în ecologie.

b) Membri colectivi – organizatii in ale caror statute sunt prevazute obiective cu caracter stiintific similare cu cele ale Societăţii Române de Ecologie.

c) Membri onorifici – specialisti straini de renume din domeniul ecologiei si romani de renume care au activat in domeniul ecologiei si au adus contributii majore la dezvoltarea bazei teoretice si aplicative a ecologiei, a caror prezenta onoreaza Societatea. Ei nu plătesc taxe de înscriere şi cotizaţii.

            Primirea în Societate se face pe baza unei cereri scrise, însoţite de un curriculum vitae în care solicitantul îsi prezintă activitatea sa în domeniul ecologiei. Cererea se aprobă de către Comitetul de conducere al Societăţii. Membri onorifici sunt propuşi de către Comitetul de Conducere şi se aprobă de către Adunarea Generală a Societăţii.

d) Excluderea oricărui membru se face numai în Adunarea Generală, cu ½ voturi+1, din membrii prezenţi, în prezenţa persoanei în cauză, pentru ca aceasta să-şi poată susţine punctul de vedere, cu excepţia cazului în care, în mod intenţionat, persoana în cauză se eschivează.

Art. 10. Membrii Societăţii au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele sale de conducere;

b) să ia parte activă la Adunările Generale şi la oricare alte manifestări naţionale şi internaţionale organizate de Societatea Română de Ecologie, sau la care aceasta participă;

c) să publice lucrări ştiinţifice în revista Societăţii;

d) să colaboreze la realizarea de studii, expertize şi avize ecologice;

e) să reprezinte Societatea Română de Ecologie în alte societăţi sau organizaţii, însă numai după ce primeşte un mandat în acest scop din partea Comitetului de Conducere al Societăţii.

Art. 11. Membrii Societăţii au următoarele îndatoriri:

a) să activeze potrivit prevederilor statutului;

b) să îndeplinească însărcinările încredinţate de Societate;

c) să plătească cu regularitate cotizaţia; în caz de neplată pe o durată mai mare de un an, membrul respectiv se autoexclude. Consiliul de Conducere poate aproba rămânerea în Societate a unui membru numai în cazuri bine justificate. O persoană care s-a autoexclus pote reveni membru al Societăţii respectând condiţiile de înscriere ale oricărui solicitant nou.

Art. 12. Calitatea de membru SRE este dovedită cu carnetul de membru, pe care este trecută cotizaţia achitată la zi.

III Organele de conducere ale Societăţii

Art. 13 Organul suprem de conducere al Societăţii este Adunarea Generală a membrilor săi. Ea se întruneşte in sesiuni ordinare o dată pe an şi în sesiuni extraordinare la cererea a ½ din membrii Societătii sau a Consiliului Director.

Membrii onorifici şi cei individuali participă la Adunarea Generală cu drept de vot integral. Modul de reprezentare a membrilor colectivi se stabileşte prin decizii luate de Consiliul Director, după aprobarea Adunării Generale.

Art. 14. Adunarea Generală a Societăţii Române de Ecologie are următoarele atribuţii:

a) stabileşte direcţiile de activitate şi dezvoltare a societăţii;

b) alege o dată la 4 ani Consiliul Director şi Comisia de Cenzori;

c) analizează şi aprobă activitatea Consiliului Director şi a modului în care a fost întocmit şi executat bugetul Societăţii;

d) modifică statutul;

e) stabileşte afilierea la organizaţii internaţionale şi colaborarea cu alte organizaţii;

f) stabileşte, după caz, înfiintarea de filiale sau comisii lucrative pe anumite domenii specifice.

Adunarea Generală este valabil constituită prin prezenţa simplă a majorităţii membrilor şi a delegaţiilor membrilor colectivi. În caz că nu se întruneşte această majoritate, Adunarea Generală se amână pentru un termen de maximum o lună, urmând ca atunci să fie valabil constituită, oricare ar fi numărul celor prezenţi.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă.

Art. 15. In intervalul dintre Adunările Generale, organul de conducere al Societătii este Consiliul Director; el este constituit din: un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar, un casier şi 6 membri. Acesta se reuneşte semestrial.

Art. 16. Consiliul Director al Societăţii Române de Ecologie are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte împlinirea sarcinilor statuare ale Societăţii;

b) aplică hotărârile Adunării Generale şi conduce activitatea Societăţii în intervalul dintre Adunările Generale;

c) reprezintă Societatea în relaţiile cu alte societăţi şi organizaţii naţionale şi internaţionale;

d) convoacă Adunarea Generală;

e) întocmeşte şi execută bugetul Societăţii;

f) întocmeşte raportul de activitate şi pe cel financiar care se prezintă Adunării Generale;

g) aprobă primiri de noi membri;

h) organizează Conferinţele Naţionle de Ecologie;

i) organizează activitatea proprie de publicare şi diseminare.

Art. 17. Consiliul Director stabileşte dintre membrii săi persoanele care angajează prin semnătura lor Societatea. Hotărârile Consiliului Director se iau cu simplă majoritate de voturi.

Art. 18. In intervalul dintre şedinţele Consiliului Director, activitatea Societăţii este în sarcina unui Birou compus din preşedinte, vicepreşedinţi, secretar şi casier.

Art. 19. Societatea poate avea angajaţi permanenţi, în funcţie de volumul activităţii desfăşurate şi de veniturile realizate.

Art. 20. Preşedintele reprezintă Societatea în faţa forurilor competente din ţară şi străinătate.

Art. 21. Controlul gestiunii Societăţii se face de către o Comisie de Cenzori compusă din trei membri. Atribuţiile comisiei de cenzori constau în supravegherea administrării legale a fondurilor şi informarea Adunării generale asupra celor constatate.

IV. Fondurile Societăţii

Art. 22. Fondurile Societăţii Române de Ecologie se pot forma din:

a) cotizaţia anuală a membrilor individuali, în valoare de 40 lei; cuantumul cotizației pentru pensionari este de 20 lei, respectiv 10 lei pentru studenți; pentru membri colectivi, cotizaţia este în valoare dublă;

b) realizare de studii de fundamentare, strategii, politici, planuri de acţiune şi proiecte de cercetare;

c) bunuri mobile şi imobile ale Societăţii;

d) subvenţii;

e) donaţii;

f) surse de finanţare interne şi externe destinate organizării de workshopuri. Conferinţe şi perfecţionări sau activităti educaţionale;

g) comercializarea buletinelor Societăţii Române de Ecologies au alte publicaţii;

h) organizarea unor cursuri de instruire (e.g. funcţionari publici, specialişti în domenii tehnice).

Patrimoniul social de constituire a Societăţii Române de Ecologie a fost de 2300 lei.

Art. 23. În cazul dizolvării Societătii, bunurile vor rămâne cu titul de inventar în posesia Centrului de Documentare şi informare, Departamentul de Ecologie, Universitatea Bucureşti.